** If you see your Guru as a Buddha, you will recieve the blessings of a Buddha ** If you see your Guru as a Boddhisatva, you will recieve the blessings of a Boddhisatva ** If you see your Guru as a friend, you will only receive the blessings of a friend **

Gharwang Rinpoche ‘s upcoming schedule

Dear friends,
My upcoming schedule for November to December is as follows:


Nov 15-21 Kaoshiung
22-23 Taichung
24-28 Taipei
Nov 29-Dec 3 Surabaya
4-6 Pekanbaru
7-12 Medan
13-18 Kuala Lumpur
19 Sikkim.
Thank you.~ H. E. 12 th Zurmang Gharwang Rinpoche