** If you see your Guru as a Buddha, you will recieve the blessings of a Buddha ** If you see your Guru as a Boddhisatva, you will recieve the blessings of a Boddhisatva ** If you see your Guru as a friend, you will only receive the blessings of a friend **

Zurmang Ngondro Teachings from Gharwang Rinpoche

http://zurmangkagyu.org/zurmang-ngondro