** If you see your Guru as a Buddha, you will recieve the blessings of a Buddha ** If you see your Guru as a Boddhisatva, you will recieve the blessings of a Boddhisatva ** If you see your Guru as a friend, you will only receive the blessings of a friend **

2013-07 Rinpoche in Zurich, Berlin & Belgium

Gharwang Rinpoche in Zurich/Berlin/Belgium 2013


Gharwang Rinpoche in Zurich/Berlin/Belgium 2013 (Vol-2)