** If you see your Guru as a Buddha, you will recieve the blessings of a Buddha ** If you see your Guru as a Boddhisatva, you will recieve the blessings of a Boddhisatva ** If you see your Guru as a friend, you will only receive the blessings of a friend **

2014-Jun Teachings at Teochew Building

Teachings at Teochew Building Dance Studio on 23rd & 24 th June 2014