** If you see your Guru as a Buddha, you will recieve the blessings of a Buddha ** If you see your Guru as a Boddhisatva, you will recieve the blessings of a Boddhisatva ** If you see your Guru as a friend, you will only receive the blessings of a friend **

Pekanbaru

Zurmang Kagyud Center Pekanbaru

                - Lama Penzing
                - Wintra (+62813657999)
                - Mei Tjen (+628127512666)