** If you see your Guru as a Buddha, you will recieve the blessings of a Buddha ** If you see your Guru as a Boddhisatva, you will recieve the blessings of a Boddhisatva ** If you see your Guru as a friend, you will only receive the blessings of a friend **

2020-02 Kagyu Monlam in Bodhgaya

.E. 12 th Zurmang Gharwang Rinpoche at the 37th Kagyu Monlam in Bodhgaya (February 2020)” thank you 🙏